Pracownia Projektów Rewitalizacyjnych

Pracownia Projektów Rewitalizacyjnych jest jednostką prowadzącą działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, dydaktyczną oraz popularyzatorską w sferze szeroko i kompleksowo rozumianej rewitalizacji miast i obszarów wiejskich poprzez: 

  • prowadzenie badań, analiz oraz interdyscyplinarnych studiów w zakresie rozwoju i rewitalizacji miast i obszarów wiejskich
  • popieranie i rozwijanie edukacji oraz działań w zakresie rewitalizacji
  • prezentację, promocję i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie osiągnięć rewitalizacji w mieście, regionie i poza nim
  • interdyscyplinarną, twórczą wymianę wiedzy i doświadczeń na temat problematyki rozwoju, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich
  • inspirowanie i integrację różnych „aktorów” procesu rewitalizacji w celu podejmowania wspólnych, kompleksowych działań
  • współpracę z podmiotami reprezentującymi wszystkie sektory życia społeczno – gospodarczego i kulturalnego przy programowaniu, inicjowaniu i realizacji działań rewitalizacyjnych
  •  podejmowanie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych istotnych dla sprawnego, efektywnego i społecznie akceptowanego procesu rewitalizacji w mieście i regionie