Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych

Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych to specjalistyczna placówka badawcza w realizująca projekty standardowe w ramach szerokiego spektrum problemowego jak i zlecenia niekonwencjonalne i nietypowe, zgodne z oczekiwaniami naszych klientów.

PASiR jako niezależna instytucja o charakterze naukowo - badawczym specjalizuje się w szczególności w realizacji projektów o zasięgu lokalnym i regionalnym. Wykonujemy zarówno zlecenia o zawężonej problematyce badawczej jak i rozległe, złożone merytorycznie i metodologicznie badania dla jednostek publicznych i podmiotów komercyjnych. Instytucja realizuje zlecenia na typowe projekty badawcze, ale również specyficzne zamówienia klientów, podejmuje także projekty, które nie wzbudziły zainteresowania większych ośrodków badawczych, zarówno w skali mikro jak i makro. Jesteśmy także otwarci na wszelką współpracę i partnerstwo w ramach projektów finansowanych z funduszów unijnych.

 
Pracownia Analiz Społecznych i Rynkowych dysponuje:
 • szerokim i bogatym zapleczem zarówno technicznym, logistycznym                        jak i osobowym
 • zespołem przeszkolonych i doświadczonych ankieterów
 • stałą dyspozycyjnością ekspertów merytorycznych legitymujących się doświadczeniem w realizacji projektów badawczych o różnej skali zasięgu i poziomie złożoności 

W zakresie realizacji projektów proponujemy badania społeczne oraz badania opinii publicznej: 

 • analizę perspektyw i możliwości rozwojowych regionu
 • sondaże polityczne i przedwyborcze
 • diagnozę problemów i oczekiwań wyrażanych przez społeczności lokalne
 • ocena wizerunku władz samorządowych i poziom zaufania do instytucji, poszczególnych urzędów, jednostek organizacyjnych

PASiR realizuje także badania o charterze rynkowym i marketingowym,                 są to m.in.:

 • identyfikacja i zaufanie do marki
 • badania cenowe, badania popytu, badania opakowań
 • segmentacja rynku i określanie grupy docelowe
Oferta PASiR to także złożone analizy i opracowania z zakresu rynku pracy,
w tym:  
 • badania sektorowe lokalnych rynków pracy - diagnoza, analiza, raporty
 • konstrukcja profilu absolwenta, pracownika, pracodawcy
 • ocena efektywności działań instytucji i agencji rynku pracy
 • analiza tendencji i badania panelowe
 • analiza i określenie dysproporcji w poziomie popytu i podaży na rynku pracy